Comunitats

Servei Professional

Equip humà: Integrat per un cap d’àrea, quatre executius de comptes i dos assistents, un cap de serveis interns i dos oficials, repartidor i telefonista/recepcionista.

Experiència adquirida: La gestió de 300 comunitats durant quaranta anys de professió ens aporta una gran pràctica per resoldre la problemàtica diària.

Formació: L’equip humà rep una constant formació per tal d’adaptar-se als canvis normatius, les modificacions dels sistemes de treball i les noves tecnologies que afecten el nostre entorn de treball.

Gestió integral

Legal: Mitjançant la supervisió i vigilància de les noves normatives estatals, autonòmiques o municipals podem determinar quins aspectes poden afectar a les comunitats i informar i actuar degudament.

Econòmica: Tractament comptable totalment automatitzat dels moviments de caixa (cobrament de rebuts, pagaments de subministraments, manteniments, reparacions, impostos, etc..), seguiment pressupostari periòdic i control de la morositat.

Administrativa: Desenvolupament de les tasques i processos de gestió mitjançant un sistema de treball informatitzat, on-line i digitalitzat. Tots els documents (estatuts, actes, liquidacions, pressupostos en tràmit, etc) i contractes de manteniment o servei estan digitalitzats i a disposició de cada comunitat mitjançant la www.finquesmartell.com

Atenció personal

Directa: Cada comunitat disposa d’un equip format per un responsable i un assistent que l’atendrà en tot moment, l’ajudarà en les gestions que necessiti i assistirà a les reunions tant ordinàries com extraordinàries.

Inmediata: Pot contactar telefònicament mitjançant el número de telèfon directe del seu equip, o bé per e-mail personal del responsable de la comunitat o amb visita concertada en les nostres oficines.