Consells per a contractar el personal d’una comunitat de veïns

La contractació de personal per a una comunitat de veïns és una tasca important que implica la selecció de professionals o empreses que seran responsables de mantenir i conservar adequadament les àrees comunes i els serveis de Comunitat. És essencial prendre decisions estratègiques en aquest procés per garantir que se satisfan les necessitats de la comunitat i  que es manté un ambient de convivència harmoniosa. A Finques Martell som experts en gestió de comunitats i gràcies a la nostra experiència et podem oferir aquests consells per contractar el personal de la teva comunitat:

Definir les necessitats de la comunitat

Abans d’iniciar el procés de contractació, és fonamental que la comunitat de veïns identifiqui clarament quines són les seves necessitats i quin tipus de personal es requereix, com ara porters, conserges, jardiners, netejadors, o empreses de manteniment dels elements comuns. Comptar amb un Administrador de finques col·legiat  facilitarà aquesta tasca, ja que una de les seves feines serà sempre escoltar, assessorar i fins i tot avançar-se a les necessitats de la comunitat en tot moment.

Establir un pressupost

Quan s’hagin identificat les necessitats de la comunitat, és important establir un pressupost per a la contractació de personal. Aquest pressupost ha de tenir en compte els salaris, assegurances, suplències per vacances i baixes i altres despeses associades a la contractació. L’administrador de la comunitat us ajudarà a definir un pressupost que caldrà sotmetre a votació quan tingui lloc la Junta de propietaris.

Realitzar una cerca exhaustiva

Trobar personal qualificat i de confiança no sempre és una tasca senzilla. Comptar amb l’assessorament d’un administrador de finques col·legiat pot ajudar-vos a garantir l’èxit, ja que la seva experiència li permetrà conèixer a molts professionals del sector i comptar amb una base de proveïdors qualificats, i amb experiència provada i demostrada que minimitzarà el risc a l’hora de prendre la decisió de contractar-los.

Verificar antecedents i referències

Un cop es tinguin candidats potencials, és fonamental dur a terme una verificació d’antecedents i referències, comprovant l’experiència laboral prèvia, la capacitació i la idoneïtat dels candidats per al lloc de treball. A més, és important obtenir referències de feines anteriors per avaluar-ne l’exercici i la fiabilitat. Si la Comunitat és administrada per un administrador de finques, aquesta feina l’assumirà ell per tal de garantir-ne l’èxit, i serà qui proposarà diverses opcions de contractació verificades a la Junta de propietaris. Tot i així, qui prendrà la decisió de tirar endavant o no amb la contractació serà la Junta, o el President si prèviament se la facultat.

Complir amb les noves obligacions del CAE

Recentment, la direcció de treball de la Seguretat Social ha passat a considerar les Comunitats de propietaris que tenen treballadors o empreses contractes com un centre de treball on es desenvolupen les seves activitats, per tant, la Comunitat te la responsabilitat  de complir tota la normativa en matèria de protecció de riscos laborals i coordinació d’activitats empresarials (CAE).

L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar  sancions significatives, per això és aconsellable comptar amb un Administrador que informi als propietaris d’aquesta nova obligació i faci les gestions pertinents per complir-la i  protegir la Comunitat de multes i sancions.

Avaluar la capacitat de comunicació

La capacitat de comunicació és essencial per al personal d’una comunitat de veïns, ja que han d’interactuar amb els propietaris i resoldre problemes de manera efectiva. Un bon administrador ha d’actuar com a  pont de diàleg entre professionals i veïns, exercint d’intermediari, tal com es fa a Finques Martell,  ja que creiem fermament en el treball en equip com un dels nostres pilars bàsics.

Revisar els termes del contracte

Un cop seleccionat el personal, és important elaborar un contracte que especifiqui clarament els termes i les condicions del lloc de treball, incloent-hi informació sobre el salari, les responsabilitats, l’horari de treball, les vacances i qualsevol altra condició rellevant. L’experiència i assessorament legal de l’administrador i el seu equip son clau per verificar que el contracte compleixi les lleis laborals i sigui clar i complet.

Establir un sistema d’avaluació d’acompliment

Després de la contractació, és essencial establir un sistema d’avaluació d’acompliment per seguir de prop la feina del personal i garantir que compleixin les seves responsabilitats de manera efectiva. Per això, s’han de fer revisions periòdiques,  i s’ha de tenir en compte la retroalimentació dels veïns i la possibilitat de realitzar ajustaments al contracte si és necessari, aspecte que pot cobrir el seu administrador.

Revisar i actualitzar periòdicament

Finalment, és important revisar i actualitzar periòdicament la contractació de personal per assegurar-se que les necessitats de la comunitat se segueixin complint de manera eficient. Les circumstàncies i les prioritats poden canviar amb el  temps, i és essencial adaptar-s’hi. Si la Comunitat compta amb un administrador, serà ell qui revisarà  les contractacions i buscarà noves solucions si canvien o sorgeixen noves necessitats.

La contractació de personal per a una comunitat de veïns és una tasca crucial que requereix una planificació curosa i una avaluació exhaustiva dels candidats. A Finques Martell treballem mà a mà amb els professionals i els veïns per assegurar que el personal contractat contribueixi positivament al benestar i la convivència a la comunitat

Si vols que acompanyem a la teva comunitat en el procés de contractació, fes clic aquí i demana’ns més informació!