La inspecció ITE d’un edifici

El pas del temps afecta a qualsevol immoble, per evitar que aquest desgast arribi a ser un perill, existeixen normatives que obliguen a fer una sèrie de revisions periòdiques per conservar i mantenir en bon estat  la vida útil d’un edifici.

Finques Martell t’expliquem tot el que has de saber pel que fa a la inspecció ITE d’un edifici.

Què és la Inspecció tècnica d’Edificis (ITE)?

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és una inspecció visual de l’edifici feta per un Arquitecte superior o un Arquitecte tècnic i que té per objectiu  determinar l’estat de l’immoble i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar, si fos el cas, per tal de complir el deure de conservació i manteniment.

 Quins edificis estan obligat a passar la ITE?

Segons el decret 67/2015 de 5 de maig, els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, encara que també hi coexisteixin altres usos diferents del residencial.

Quan existeix l’obligació de fer la ITE?

La inspecció tècnica és obligatòria sempre que es compleixin qualsevol dels supòsits següents:

 • Si ho determina el Programa d’inspeccions tècniques obligatòries:

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, prenent com a data, per determinar-ne l’antiguitat, la que consta en el cadastre, amb les excepcions següents:

1.Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici                            Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960                              Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971                              Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971                                L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Antiguitat edifici                            Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900                                Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930                              Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950                              Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960                              Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975                              Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975                                L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 • Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris; en el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, a la comunitat de propietaris.

Com se sol·licita una ITE?

Per poder sol·licitar la ITE cal contractar un tècnic, normalment arquitecte superior o  arquitecte tècnic, que s’encarregarà de revisar l’immoble i emetrà un informe on es determinarà l’estat de l’edifici, les característiques generals i l’estat de conservació.

Això implica que examinarà les zones comunes i privatives de l’edifici, per la qual cosa els propietaris han de facilitar l’accés als habitatges i locals el dia de la inspecció.

En aquest mateix informe, el tècnic identificarà quines són les deficiències existents, si és que n’hi ha, i es podrà sol·licitar el certificat d’aptitud.

Quines deficiències poden sortir a l’informe de la ITE?

A l’informe poden sortir diferents nivells de deficiències, t’expliquem quines:

 1. Deficiències lleus: Són aquelles que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.
 2. Deficiències importants: Són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.
 3. Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.
 4. Deficiències molt greus: Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.

Certificat d’aptitud:

Un cop presentat l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud, l’administració farà una revisió de l’informe i tindrà un termini màxim de 3 mesos per a l’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici.

En funció de les deficiències que constin en l’informe de la inspecció tècnica, el certificat d’aptitud s’emet com a:

 1. “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències o deficiències qualificades com a lleus. Té una vigència de 10 anys.
 2. “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants. Té una vigència de 6 anys amb verificació tècnica cada 2 anys pel tècnic.
 3. “Apte cautelarment”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, i ha executat les mesures cautelars que resolen provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns. Té una vigència de 3 anys però verificació tècnica cada any.
 4. “Resolució denegatòria d’aptitud”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense les mesures cautelars executades. En aquest supòsit caldrà presentar una nova sol·licitud que acompanyi una nova ITE que acrediti que s’han executat les mesures cautelars, o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud.

El certificat d’aptitud atorgat determina que l’edifici és apte per ser usat com a habitatge.

Així mateix, amb el certificat d’aptitud vigent, el propietari o propietària pot acreditar que compleix el deure de conservació i rehabilitació.

 Per què és important la ITE?

L’incompliment d’aquesta inspecció pot comportar sancions per part de l’Ajuntament.

El fet de no disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, en els supòsits en què sigui exigible, pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

A més a més, si es té la intenció de vendre l’immoble, caldrà aportar l’informe de la ITE,  de la mateixa manera que són necessaris  la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

En definitiva, la ITE és una eina clau per a garantir la seguretat, l’habitabilitat i la conservació del patrimoni edificat. És per això que l’administrador de la  comunitat ha de portar un bon control d’aquesta obligació i saber acompanyar correctament als propietaris en aquest procediment de tanta importància i responsabilitat.

A Finques Martell tenim un departament especialitzat en el compliment d’aquestes obligacions i en la coordinació amb tot els tècnics i industrials implicats, amb l’objectiu de minimitzar riscos i costos als nostres clients