Requisits indispensables per posar un pis en lloguer a Catalunya

Quan prenem la decisió de posar el nostre pis a lloguer, acostumen a sorgir molts dubtes. Es tracta d’un procés  complex i, per descomptat, el nostre objectiu principal és rendibilitzar la inversió i garantir-ne el lloguer.

Finques Martell t’expliquem quins són els requisits fonamentals per posar el teu pis a lloguer.

Conèixer la normativa

El primer pas per llogar un pis és conèixer la normativa que regula el lloguer d’habitatges a la zona on estigui ubicat l’immoble, així com les obligacions i els drets tant de l’arrendador com de l’arrendatari.

Recopilar documentació

Com a propietari, abans de posar el pis a llogar, cal recopilar una sèrie de documents obligatoris, entre els quals hi ha: la cèdula d’habitabilitat, per tal de corroborar que es tracta d’un immoble habitable amb condicions òptimes de salubritat i higiene, el certificat d’eficiència energètica, que ha d’estar inclòs en l’anunci i al contracte, el títol de propietat per a acreditar que som propietaris de l’immoble , les últimes factures dels subministraments pagades (si es tracta d’un habitatge nou caldrà donar d’alta als subministraments) i  l’últim rebut de l’IBI pagat.

Posar preu al lloguer

És un altre punt clau abans de posar el pis al mercat de lloguer. Caldrà fer un estudi de mercat, tenir en compte les característiques de l’habitatge i fer una comparativa amb el preus d’immobles similars, per així poder aconseguir llogaters en el menor temps possible i amb una renda adequada.

Preparar el pis

Abans de posar el pis a lloguer, és important dur-hi a terme les reparacions i millores necessàries per garantir que l’habitatge estigui en bon estat i llest per viure-hi. També és recomanable fer una neteja profunda i presentar-lo de la manera més atractiva possible.

Redactar i publicar l’anunci

Abans de redactar l’anunci, hem de tenir clar quin és el perfil d’inquilí que encaixa amb la tipologia de pis  que disposem, d’aquesta manera definirem l’estil de text que farem servir a la descripció. Així mateix, és recomanable fer un reportatge amb fotografies de qualitat, per la qual cosa haurem d’haver preparat prèviament el pis, tal com hem recomanat al punt anterior.

Realitzar un estudi dels possibles llogaters

Cal fer una selecció rigorosa dels possibles llogaters, sol·licitant referències personals i professionals, així com una avaluació de la seva solvència econòmica.

Garantir el pagament i emetre rebuts.

És important portar un control del cobrament del lloguer i reclamar els impagaments, a més, com a propietaris tenim l’obligació d’emetre un rebut per cada pagament. Sovint, aquest aspecte pot ser complicat per als propietaris, és per això que molts opten per encarregar aquesta tasca a un administrador de finques.

Redactar i signar un contracte de lloguer

És imprescindible redactar un contracte de lloguer que compleixi amb la legalitat i que inclogui les condicions acordades entre l’arrendador i l’arrendatari, com el preu, la durada del contracte, la fiança, les obligacions i els drets d’ambdues parts, etc.

Sempre és recomanable comptar amb el suport d’un professional, que ens podrà aclarir tots el dubtes que tinguem i ens assegurarà que totes les clàusules del contracte entren dins del marc legal.

Ingressar la fiança a l’INCASOL

A Catalunya és obligatori dipositar el mes de fiança obligatòria a l’Institut Català del Sòl, per tant com a propietaris haurem de fer aquesta gestió. Si comptem amb un administrador, serà ell qui farà l’ingrés a l’Incasol en nom nostre.

Tramitar l’impost de Transmissions Patrimonials

Tot i que actualment aquest impost està exempt de pagament (des del RDLL 7/2019), segueix sent obligatori fer-ne la liquidació. Aquest és un altre aspecte del qual s’ocuparà  el nostre administrador, si en tenim.

 Contractar una assegurança de la llar

És aconsellable contractar una assegurança de llar que cobreixi possibles danys o sinistres que passin a l’habitatge. A més, existeixen assegurances d’impagament de lloguer, que ens aporten tranquil·litat i ens permeten seguir cobrant el lloguer, en cas d’impagament per part de l’arrendatari.

Gestionar adequadament el lloguer

És important portar una gestió adequada del lloguer que inclogui el manteniment de l’habitatge, la resolució de possibles incidències, les actualitzacions de renda, la renovació del contracte, etc.

Buscar assessorament professional

Si no tenim clar com  llogar la nostra propietat, complint totes les garanties legals i a la vegada traient-ne el màxim rendiment, podem encarregar-ne la gestió a un administrador de finques col·legiat. D’aquesta manera, obtindrem assessorament professional que ens ajudarà en  tots els passos que hem comentat anteriorment i que són imprescindibles per poder llogar un pis amb garanties, obtenint la major rendibilitat i sense haver de preocupar-nos de res.