En què consisteix el reglament electrotècnic de baixa tensió?

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) és un conjunt de normes i regulacions que estableix les condicions tècniques i de seguretat que han de complir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió a Espanya. El seu objectiu principal és garantir la seguretat de les persones, els béns i el funcionament correcte de les instal·lacions elèctriques.

Finques Martell us expliquem en què consisteix aquest reglament i per què és important tenir-lo en compte en una comunitat.

El REBT estableix les disposicions generals que cal tenir en compte per dissenyar, executar i mantenir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquestes instal·lacions abasten des de les xarxes de distribució elèctrica fins a les instal·lacions elèctriques en habitatges, locals comercials, oficines i indústries.

El REBT és d’aplicació obligatòria a tot Espanya i el seu compliment és responsabilitat tant dels instal·ladors elèctrics com dels propietaris de les instal·lacions. El seu objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, i reduir així els riscos d’incendis, electrocució i altres accidents associats.

La importància del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió en una comunitat rau en la protecció de la seguretat de les persones, la prevenció d’accidents i la garantia del subministrament elèctric fiable.

En primer lloc, el reglament estableix les condicions de seguretat que han de complir les instal·lacions elèctriques. Això implica la correcta elecció dels conductors, la protecció adequada davant de sobrecàrregues i curtcircuits, la correcta instal·lació de preses de terra, entre altres aspectes. En complir aquestes normes, es minimitzen els riscos d’incendis, les descàrregues elèctriques i altres accidents elèctrics que podrien afectar la seguretat dels habitants d’una comunitat.

En segon lloc, el reglament garanteix un subministrament elèctric de confiança. Estableix les especificacions tècniques que han de complir els elements de la xarxa elèctrica, com ara els quadres de distribució, els interruptors, els comptadors, entre d’altres. A més, regula el disseny i l’execució de les instal·lacions elèctriques, cosa que contribueix a minimitzar les interrupcions del subministrament i millorar la qualitat de l’energia elèctrica lliurada als usuaris.

Un altre aspecte rellevant és que el reglament promou l’eficiència energètica. Estableix criteris per a la selecció i la utilització d’equips elèctrics i lluminàries, fomentant l’ús de tecnologies més eficients des del punt de vista energètic. Això té un impacte positiu tant en el medi ambient com en els costos d’energia dels usuaris, ja que es redueixen les pèrdues energètiques i es promou un consum responsable.

A més, el compliment del reglament facilita la coordinació entre els diferents agents involucrats a les instal·lacions elèctriques, com els fabricants, instal·ladors i usuaris. Tots ells han de complir amb els requisits i especificacions establerts, cosa que brinda un marc normatiu clar i uniforme per al desenvolupament de les instal·lacions elèctriques.

La periodicitat de les inspeccions periòdiques per part d’un Organisme de Control Autoritzat (OCA) de les instal·lacions de baixa tensió a les comunitats ve especificada pel RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions.

Aquestes propietats són les que es veuen afectades:

❖ Cada deu anys, els edificis d’habitatges i zones comunes amb una potència superior a 100 Kw han de passar una inspecció reglamentària de les instal·lacions elèctriques, juntament amb els garatges, les piscines i la il·luminació exterior.

❖ Als garatges amb més de 25 places d’aparcament s’haurà de fer una inspecció inicial i inspeccions posteriors cada cinc anys.

❖ Piscines i fonts amb una potència de sortida superior a 10 Kw que estiguin en una comunitat requereixen examen inicial i revisions cada cinc anys.

❖ Les inspeccions inicials i periòdiques s’han de fer cada cinc anys si una comunitat té cambres humides o espais públics amb una potència nominal superior a 25 Kw o espais que presenten risc d’incendi.

❖ A més, una instal·lació cada cop més comuna, les estacions de càrrega per a vehicles elèctrics, també requeriran una inspecció inicial i inspeccions periòdiques cada cinc anys.

Els casos de faltes molt greus i els casos en què hagi transcorregut el termini assenyalat sense que s’hagin esmenat les faltes seran comunicats a la Generalitat per l’Òrgan de Control.